حرف، سئوال ، بررسی

آقای مهندس جباری  همکار گرامی آیا واقعا ده سال تجربه برای اظهار نظر در مورد جنگل کافی است و آن اظهارات قابل اعتنا است ویا اساسا  می توان با اتکا به ده سال تجربه که ظاهراً غیر مرتبط با بخش جنگلداری که نوعا تجربه غیر مفید  است، حرف های خیلی بزرگ زد !


منظورم این نیست که کسی نباید حرفی