جوامع محلی فقیر در تخریب منابع خود توانمند تر هستند – 1

همه جوامع تحت تاثیر برخورداری از مواهب منابع طبیعی خود هستند، جوامع محلی فقیر  سطح اتکاء بیشتر به منابع خود دارند و از چیزی که امکان مصرف آن محل تردید نباشد بهره برداری کرده و مصرف می کنند و حتی فرصت پهن کردن سفره

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده