تغییر اقلیم و بیماری قارچی درختان

 

مطالعه ای که توسط دانشگاه برکلی انجام شده است ارتباط میان تغییرات در اقلیم و بیماری های قارچی در درختان را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این مطالعه تغییرات ناگهانی اقلیمی در گذشته موجب رشد قارچ ها شده اند که به نظر می رسد نمونه های اخیر مشاهده شده نیز مرتبط با تغییرات اقلیمی معاصر باشد.

مقاله ی منتشر شده نشان می دهد که این بیماری ها که باعث تضعیف درختان و نابودی آن ها می شود  با تغییرات اقلیمی و آلودگی مرتبط است. توضیحات بیشتر را اینجا مطالعه کنید.

 

تغییر اقلیم