اعتراف

روز به روز خسارت های بیشتری به محیط زیستمان
میخورد و دوستداران محیط زیست پرواز می کنند، اما هیچ کاری جز نوشتن نداریم.

اینجاست که حتی اگر عذر هم بخواهم نباید بپذیرید
چون گناه کارم.گناه کارم که نمیتوانم با ابزار دستم- قوانین به اصطلاح حامی – کمکی
کنم. گناه کارم چون تنها نوشتم و نوشتم و نتوانستم حتی کوچکترین گوشزدی به مسئولین
کنم؛چرا چون کوچکم.

شرمنده ام از اینکه عزیزی من را وکیل بی ادعای
طبیعت وطن خطاب میکند و من سر سوزنی برای طبیعتم مفید نبودم.

خدای من،چقدر به تو و طبیعتم مدیونم !  

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: