ارزش گذاري اقتصادي مطبوعيت محيط زيست (مطالعه موردي منطقه گردشگري جنگل عباس‌آباد بهشهر)

حميد اميرنژاد

استاديار گروه اقتصاد كشاورزي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

حامد رفيعي

دانشجوي دكتري گروه اقتصاد كشاورزي، دانشگاه تهران

چكيده
با توجه به ناديده انگاشتن نقش جانبي محيط زيست، مشخص نمودن اين نقش و برآورد آن، اهميت محيط زيست و نقش واقعي آن را در اقتصاد ملي روشن خواهد نمود. در اين مطالعه جهت برآورد ارزش مطبوعيت محيط زيست منطقه گردشگري عباس آباد بهشهر، ارزش تفريحي اين منطقه (به عنوان يكي از مهم ترين اماكن گردشگري استان مازندران ) در سال 2007 ، با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط برآورد شده و عوامل مؤثر بر ميزان اين مطبوعيت با استفاده از مدل لاجيت، تعيين گردید. تعداد 140 پرسش نامه به روش نمونه گيري تصادفي جمع آوري شد. در اين
راستا، پيشنهادهاي 1000، 2000 و 3000 ريالي، به ترتيب به عنوان پيشنهادهاي پايين، مياني و بالا براي پرداخت بازديدكنندگان مطرح گرديد. ابتدا پيشنهاد مياني مورد پرسش قرار گرفت و در صورت ار ايه جواب منفي، قيمت پيشنهادي پايين، و در صورت ارايه جواب مثبت، قيمت پيشنهادي بالا ارايه شد. نتايج نشان داد كه متغيرهاي درآمد فرد، درآمد خانوار و تحصيلات بر تمايل پرداخت بازديدكنندگان جهت استفاده از مطبوعيت محيط زيست اثر مثبت داشته است. همچنين، متغيرهاي سن افراد و مسافت، رابطه منفي با ميزان تمايل پرداخت افراد داشته است . ميزان تمايل به پرداخت جهت كسب مطبوعيت حاصل از استفاده تفرجي از منطقه گردشگري عباس آباد بهشهر براي هر فرد در هر بازديد، 2200 ريال برآورد گرديد. ميانگين تمايل به پرداخت سالانه هر خانوار نيز براي بازديد از جنگل عباس آباد 95040 ريال به دست آمده است.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!