اتاق روشن

اتاق روشناتاق روشن نام سایتی است که محمد نصیری، عضو تیم ملی کوه‌نوردی در صعود به دااولاگیری  و گاشربروم و نیز تیم کارگران در صعود به برودپیک برای نمایش عکس‌های خود راه‌اندازی کرده است.
اتاق روشن، آن‌چنان که خود می‌گوید:


اتاق روشن
فضایی است مجازی٬ برای بیان دیدگاه ها و نگاه من در خصوص طبیعت٬ کوهستانهای
بکر ٬ هیمالیا ٬ کوه های رنجیده از حضور انسان(زیست محیطی)٬انسانها و شهر
هایی که به آن سفر کرده ام. عکسهایی که گاه در نهایت آرامش و گاه در کار
زار  کوهستان و هیمالیا به ثبت رسیده اند……

از اتاق روشن محمد نصیری بازدید کنید http://www.mohammadnasiri.com 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده