(16)90- منابع طبیعی و آبخیزداری

در
خبرها آمده است که این هفته لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری در کمیسیون مربوطه
نهایی شده و به صحن علنی مجلس می رود.

یک-
شکر خدا که تلاش 25 ساله به نتیجه رسید و منابع طبیعی کشور صاحب قانون جامع و
متناسب با شرایط جدید می شود.

دو-
امید است که نمایندگان محترم در صحن علنی با حوصله بیشتری بحث کرده و خدای ناکرده
با یک قیام و قعود، بندی را تصویب نکنند که نقض غرض شود و آن هایی که می گفتند با
قانون جدید کار خراب تر می شود بگویند: دیدید گفتیم!

سه-
صاحب نظران هم از آخرین فرصت باقیمانده استفاده کرده و کاستی های لایحه را در
رسانه ها به بحث بگذارند.

ضمنا”
به کاربردن دو واژه ناهمسنگ منابع طبیعی و آبخیزداری، دوگانگی را همچنان با خود
خواهد داشت! راستی، مگر این ها چند سال قبل با هم ادغام نشده اند؟