(15)90- زایی و زدایی

این
اصطلاحات بیایان زدایی و مقابله با بیابان زایی هم همه را به اشتباه می اندازد. از
مجری مراسم سال 90 در متین آبادِ بادرودِ نطنز گرفته تا برگزار کننده سنتی آن که
ظاهرا” این روز را روز ملی بیابان یا شاید هم روز ملی کویر می داند! به نظر می
رسد بیابان زایی نیاز به بازتعریف دارد؟

به
هر حال مراسم امسال در شهرستان نطنز برگزار شد. در منطقه گردشگری کویری متین آباد
و با تاغ و چادر و دوغ شتر.

عکس
های آن را در سایت سازمان جنگل ها ببینید:

http://www.frw.org.ir/Home/pageid/1/ctl/view/mid/1663/Id/13788/
language/fa-IR/Default.aspx

خوبی
مراسم این یکی دو ساله این است که در دل طبیعت برگزار می شود.

امسال
هم خیلی از دوستان حضور داشتند.

جای
شما که نبودید خالی، به ویژه مهندس درویش که در این وادی حق آب و گل دارد و همکارم
دکتر شریفی.

راستی،
توفان پارسال، امسال نیامد.