پسماندهای صنعتی ؛ همچنان سرگردان

پسماند هاي مختلف حاصل اجتناب ناپذير استفاده گسترده از مواد شيميايي و محصولات و فرآورده هاي صنعتی مختلف در زندگي روزمره ما مي باشد . تجربيات جهاني نشان داده است كه چنانچه بر پسماندها مدیریت مناسب صورت نگرفته و این مواد با شيوه هاي علمي و فني به مواد با مخاطرات كمتر تبديل نشوند و يا بطور اصولي و به روش مناسب تحت عملیات پردازش و دفع قرار نگیرند، منشاء مخاطرات بسیار زیاد و تهدیدات فراوانی برای سلامت انسان و محیط زیست خواهند شد. اين توجهات مي بايست شامل انجام تمهیدات مدیریتی نظیر كاهش و به حداقل رساندن توليد پسماندها در مبداء ، تولید کالاهائی با قابلیت بازیافت بیشتر و سهل تر ،‌ تفکیک و جمع آوري صحيح ، بازيابي و دفع اصولي آنها باشد.