پایگاه یکم اطفای حریق

بسیار جای خشنودی است که مبلغ بیست میلیار تومان جهت تجهیز یک پایگاه اطفای حریق و برای حمایت از منابع طبیعی و جنگل هاییکه به همة جاندران از جمله انسان در تمام اوقات شبانه روز و فصل و سال و دوره پناه می دهند و مأمن می شوند، ولی خود در مخاطرات طبیعی از پناه در خور توجهی برخوردار

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: