ورود ممنوع !

اینجا ایران است! ورود بیماران قلبی، عصبی، زنان باردار و افراد زیر 18 سال ممنوع!!

چرا ؟! به خاطر انواع و اقسام آلودگی های زیست محیطی در بسیاری از روزهای سال به ویژه در شهرهای بزرگ خارج شدن بیماران قلبی ، کودکان و زنان باردار از خانه بسیار خطرناک است . فشارهای عصبی ،  مشکلات اقتصادی ،  بیکاری ، شنیدن خبرهای مختلف از تجاوز گروهی تا قتل و …. .