نقشه درصد بارندگی مهر تا نیمه تیر 1390

 


گزارش مربوطه را نیز می توانید در اینجا ملاحظه کنید.