مسلمانان دست از کشتار مخلوقات بیزبان خداوند بردارید

 
از حضرت رسول نقل شده است که فرموند: در شبی (شب معراج) مرا بر جهنم سیر دادند تا ازچگونگی آن آگاه شوم. زنی را دیدم شکنجه می شود، از علت عذاب شدن وی پرسیدم، در پاسخ گفتند: او گربه ای را بست و به او آب و غذا نداد و رهایش نکرد و این عمل به مردن گربه انجامید و به همین دلیل است که عذاب می شود.
در…