لیلا زین پس، چشم بر بلندای گاشربروم خواهد گشود!

بیانیه‌ی خانواده‌ی اسفندیاری

گسترش مرزهای محدود توانایی، مقابله با محرومیت‌های قراردادی و اثبات
شایستگی‌های زنان، آرمان‌هایی بودند که لیلا پرداختن به آنها را در کوه‌نوردی
یافته بود و چه خوش درخشید و توانمند بود در مجال کوتاهی که برای زیستن
داشت.

او تمامی فرصت‌ها و اندوخته‌ی زندگی‌اش را صرف کوه‌نوردی کرد و سرانجام در
جایی آرام گرفت که آرزویش را داشت.

ما، خانواده‌ی اسفندیاری، با دلی آکنده از اندوه، به تصمیم لیلا در انتخابش
احترام می گذاریم و بر اساس خواسته‌ی خودش، پیکر پاکش را در همان نقطه‌ای
که هست به کوه‌های بلند، پاک و پر برف گاشربروم می سپاریم.
جایی که تا ابد
چشم انداز زیبای کوهستان قراقروم را برای او به منظر خواهد داشت.

سخت زیست و زیبا رفت خانواده لیلا اسفندیاری ۱/۵/۱۳۹۰خبر:IranianChallengers