قیمت گذاری کربن در یک تصویر

 

شبکه ی خبری دولتی استرالیا ساختار قیمت گذاری کربن را که این روزها بحث داغ این کشور است، به طور مجتمع در یک تصویر نمایش داده است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید در این روش ابتدا دولت برای بنگاه هایی که انتشار بالایی دارند مالیات وضع می کند. این امر باعث می شود تا این بنگاه ها هزینه ی خدمات خود را اندکی افزایش دهند. مثلا قیمت برق افزایش پیدا می کند چون نیروگاه ها جزو انتشاردهندگان کلیدی به حساب می آیند.

بخشی از مالیات دریافت شده توسط دولت برای جبران افزایش قیمت و کمک به مردم هزینه می شود. این افزایش قیمت مردم را به استفاده از تکنولوژی های جدیدتر و انرژی های تجدیدپذیر ترغیب می کند که در بلند مدت می تواند الگوی مصرف شهروندان را تغییر دهد و از سوی دیگر بازار محصولات سبز را نیز رقابتی تر کند. این فرآیند در مجموع باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خواهد شد. برای دیدن اصل تصویر و تصاویر مشابه در مورد طرح دولت استرالیا به این آدرس مراجعه کنید که پوشش خبری بحث است:

http://www.abc.net.au/news/specials/climate-change/

 

مالیات بر کربن