عادت می کنیم

سرج چرمایف و کریستوفر الکساندر در کتاب خود به نام ” عرصه های زندگی جمعی و زندگی خصوصی” ، از اتومبیل و سر و صدا  با عنوان دشمن های شماره یک و دو شهرها و جوامع انسانی نام برده اند. 


امروزه زندگی در کلانشهرهایی چون تهران و تحمل آلودگی های متاثر از خودرو و صوت ، تأییدی است بر مدعای فوق ؛ در واقع زندگی در شهرهای بزرگ عموماٌ به لحاظ کیفیت مطلوبیت ندارند ، اما توان انطباق پذیری انسان است  که  شرایط را برای وی تحمل پذیر می سازد . اینکه انسان می تواند محیط هایی را به وجود آورد و سپس با آن انطباق حاصل کند ، به این معنی نیست که این محیط ها ضرورتاٌ محیط های مطلوبی هستند. به عبارت دیگر ما با انطباق پذیری تدریجی دچار خطای دریافت می گردیم و شرایطی را پذیرا می شویم که در درازمدت  برای حیات طبیعی ما نابودکننده است.