ششمین صعود قلم …

ششمین
صعود و همایش کوهنویسان ایران زمین طبق برنامه و زمان بندی از پیش تعیین
شده در شهر همدان و کوهستان الوند با موفقیت به اجرا درآمد .

به نقل از ماگما