سواحل ، شنا و شناگاه ها در ایران – 5

 من با سابقه 30 سال خدمت در سطوح مختلف از سیاست اجرایی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، اهمیت دادن و توجه کردن  به درآمد برداشت نکردم ، اما مدیریت علمی و فنی برمنابع را برای انتفاع بلند مدت عمومی هدف راهبردی دیدم و این نکته درستی است که به حفظ حقوق متعلق به نسل های آتی را توجه کنیم.


سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری تشخیص