سواحل ، شنا و شناگاه ها در ایران – 3

سامانه فعالیت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در طول دو دهه اخیر در سواحل دریا ها و دریاچه ها ، با عبور در بیراهه هایی که اصطلاحاً بیغوله نامیده می شود، تعیین مسیر شد و باید زمان زیادی را سپری کرد تا این ماشین از جاده منحرف شده در مسیر اصلی قرار گیرد.


با مروری بر متن بند  ﻫ  ماده 104 قانون برنامه