سعديا مرد نكونام نميرد هرگز – مرده آن است كه نامش به نكويي نبرند

 از موج هشتم وبلاگستان حمایت کنیم


فوت نابهنگام مهندس ياسر  انصاري اگرچه براي طرفداران محيط زيست و بويژه خانواده محترم ايشان بسيار تلخ وحزن انگيز بود اما نشان داد كه در وادي غريب منابع طبيعي و محيط زيست چقدر دوست و دوستدار داشته است. پيغامهاي بي شماري كه در سبزپرس و وبلاگ همسر داغدار ايشان رد و بدل شده نشان مي دهد كه اين عاشق دلباخته محيط زيست كشور در داخل و خارج از كشور و بويژه در بين سازمانها و موسسات دولتي از محبوبيت ويژه اي برخوردار بوده است. اميد كه مرگ اين عزيز بتواند دلهاي مسئولين دولتي و طرفداران با و بي نام و نشان منابع طبيعي و محيط زيست ايران را بيش از پيش بهم نزديك كند بلكه بتوانند حرف يكديگر را بهتر بفهمند و حساسيت و نگراني طرفداران محيط زيست كشور را كه بدون هيچ چشمداشتي و بطور شبانه روزي دغدغه اين سرزمين را دارند نيز بهتر درك كنند. همگي بايد بياد داشته باشيم كه مرگ بقول معروف شتري است كه دير يا زود در خانه همه مي خوابد پس چه بهتر كسانيكه كه داعيه و دغدغه منابع طبيعي و محيط زيست را دارند مانند ياسر انصاري از اين امتحان روسفيد بدر آيند. يقينا ياسر انصاري نامش در بين فعالان محيط زيست هميشه زنده است اميد كه راهش پر روهرو باشد.