دماوند من، دماوند ما، دماوند جهان

برای آگاهی از برنامه های این روز، لطفا نگاه کنید به یادداشت 13 تیر همین تارنگار.