در این گذر، بوی بهار ، روی مهدی

 


در این گذر بوی بهاری آشنا


کهنه را نویی آشنا


اینی و آنی آشنا


صدای پای دیر پایی آشنا


ای آشنا بوی ترا حس می کنم


مهدی مایی  مصلحی تو آشنایی