خشکسالی، قحطی و بحران در آفریقا

 

گاردین مطلبی را منتشر کرده است پیرامون شرایط بحرانی خشکسالی در آفریقا که برای دومین فصل پیاپی باعث کاهش قابل توجه منابع غذایی در شاخ آفریقا شده است. منطقه ای که در سال های گذشته از شرایط بد آب و هوایی رنج برده است. گرچه گزارش سازمان ملل در سال های پیش رو آب و هوایی مرطوب تر را برای این ناحیه پیش بینی کرده است اما مطالعات اخیر نشان می دهد که خشکسالی یکی از ویژگی های غیرقابل انکار در روزهای پیش رو در این بخش از آفریقا است.

یکی دیگر از ویژگی های این منطقه این است که به طور مستمر با بحران های اجتماعی و درگیری ها و مناقشه ها دست و پنجه نرم می کند که خود این موضوع هم باعث تشدید وضعیت بحرانی گشته است. جایی که سومالی، کنیا و اتیوپی هر کدام به نحوی از ناآرامی رنج می برند.

ساختار اقتصادی خاص آفریقا به ویژه در کشورهای توسعه نیافته اش گاهی برهم زننده ی بسیار از معادلات اقتصادی متداول است. جایی که هنوز دسترسی به منابع مثل آب سالم یک متغیر موثر است و منابع نقشی کلیدی در حیات ساکنانش ایفا می کنند.