تیشه های بُرنده بر ریشة استمرار حیات – 8

 تیشه های برنده در منطقه علم کوه را می توان موارد زیر دانست:


الف – جاده سازی ها در حریم رودخانه


 ب –  فروش اراضی زراعی  و ویلا سازی


ج – تصرف  و قطع اشجار در اراضی ملی و اعمال