تیشه های بُرنده بر ریشة استمرار حیات – 7

 در راستای اهداف پدافند غیر عامل ، من برنامه ديسپاچينگ منابع طبيعي را براي كنترل ميداني و با امکان توسعه خدمات دولتی تنظيم كردم و اين فعاليت را با انجام ديده باني  مستقيم و با كمك دوربين هايي مدار بسته كه با استفاده از نيروهايي آموزش ديده كه بتوانند با مشاهدات خود بهترين خدمات را ارائه دهند و اطلاعات ميداني دقيق قابل اعتنايي