تیشه های بُرنده بر ریشة استمرار حیات – 6

تولید خبر اخطار و هشدار حادثه در شُرف وقوع خیلی با اهمیت است حفظ جان افراد تکلیف بزرگی است و در اصول پدافند غیر عامل یکی از چهار وظیفه اصلی است .


حدود شش ماه است كه بر روي برنامه اي مؤثر و تجربه شده در وزارت نيرو شركت برق و وزارت ارتباطات شركت مخابرات كه در