تیشه های بُرنده بر ریشة استمرار حیات – 5

 اعتبار و ارزش هشدار


سيل يكي از حوادث و بلايي طبيعي در زمره اقدامات پدافند غير عامل است.


 پدافند در مفهوم کلی، دفع، خنثی کردن و یا کاهش تاثیرات اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی به اهداف خودی است. پدافند به دو بخش تقسیم می شود


 الف: پدافند عامل


 ب پدافند غیرعامل[1]


پدافند غير عامل يا ( دفاع غيرنظامي