تیشه های بُرنده بر ریشة استمرار حیات -4

بی تردید افراد خسارت دیده همان متصرف غیر قانونی اراضی حریم هستند و نسبت به تصرف حریم رودخانه با دلایل خودشان از جمله اجبار و در اختیار نداشتن  زمین مناسب برای سکونت خسارت دیدند


اما چرا مدیریت امور آب کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در مورد رودخانه سرد آبرود که یکی از دو رودخانه حفاظتی درشهرستان چالوس و یکی از