تیشه های بُرنده بر ریشة استمرار حیات – 2

مناطق محروم کشور در مقایسه با مناطقی دیگر از کشور از جمله غرب مازندران و کلاردشت که برخوردار معرفی می شدند ، ممکن است جاده بین روستایی توسط دولت آسفالت شده باشد ، ولی مجموع  و شاید بتوان گفت هیچ جاده روستایی در غرب مازندران توسط دولت آسفالت نشد !.  ولی فعلا می گوئیم بعضی جاده های روستایی ممکن است توسط ادارة  راه روستایی آسفالت شده باشد ، ولی عموماً  مرتبط با  تغییر کاربری اراضی زراعی  و توسعة ناموزون