تیشه های بُرنده بر ریشة استمرار حیات – 10

دکل های دیده بانی دیسپاچینگ منابع طبیعی می توانند بدون تقاضای جدید در جذب  نیروی انسانی در اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 به بخش خصوصی محول شود و از خدمات بخش خصوصی بهره گیرد و در کوچک سازی ساختار تشکیلاتی اثر بخش گردد.


حادثه در کمین است و ریسک ها در بستر حیات متعددند ، تیشه ها را بر زمین بگذارید ، اگر امروز حادثه ای به دامنتان اصابت نکرد ، دور نیست