تصاویری زیبا از درس بزرگ زندگی

 با تشکر از سرکار خانم در بندی جهت ارسال این عکسهای زیبا

 Oui, ceci est une belle leçon de vie. Certains se lamentent pour des choses insignifiantes.

آری، این آموزه ای زیبا برای زندگیست. عده ای بخاطر هیچ و پوچ دائم در حال آه و ناله هستند.
> >
> >
> > > > > Qian HongYan – elle a perdu ses deux jambes dans un accident.

کیان هونگ یان هر دو پایش را در سانحه ای از دست داده است.

  Sa famille chinoise est très pauvre et n’a pas les moyens nécessaires pour lui acheter des prothèses. Elle se sert alors d’un ballon de basket pour se déplacer. 

خانواده چینی اش بسیار فقیر بوده و تونایی خرید پروتز را برایش ندارد. لذا از توپ بسکتبال برای جابجا شدن استفاده می کند.
> > > > >
> > > > >   
> > > > >  
> > > > > Qian se sert de deux appuis en bois. Elle ne se plaint jamais. Elle a déjà usé six ballons de basket

کیان از دو دستگیره چوبی کمک می گیرد. هرگز گله و شکایت نمی کند. و تابحال از 6 توپ بسکتبال استفاده کرده است.
> > > > > >  
> > > > >
> > > > >    
> > > > >    
> > > > > elle va à l’école. 

او به مدرسه می رود.
> > > > >   
> > > > >
> > > > >   
> > > > >    
> > > > > Toujours avec un grand sourire…..

همیشه با لبخندی به پهنای صورتش…

> > > > >  

> > > > >
> > > > >   
> > > > >   
> > > > > toujours courageuse
همیشه با روحیه
> > > > >   
> > > > >
> > > > >   
> > > > >   
> > > > >    
> > > > > Toujours positive. Avec ton aide, elle pourra avoir une paire de jambes. 
همیشه مثبت اندیش. با کمک تو، او خواهد توانست یه جفت پا تهیه کند.
> > > > >  
> > > > >
> > > > >  
> > > > >  
> > > > >  
> > > > >   
> > > > >    
> > > > > S’il te plait, renvoie cet email à tes Amis.   AOL va reverser 10 centimes pour chaque email.
لطفا این ایمیل را برای دوستانت فوروارد کن. AOL  به ازای هر ایمیل 10 سانتیم به حساب این کودک واریز می کند.
> > > > >    

> > > >

ترجمه : حسین تقی زاده بالونی