بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 9

اگر حجم مصرفی تامین سوخت یک خانوار در روز ماه سال به تعداد خانواده های متکی به منابع طبیعی تعمیم می یابد و حجم بدست آمده بعلاوه سایر حجم های مورد بهره برداری بیش از حجم رویش سالیانه جنگل های شمال می شود، این نحوه