بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 18

تجربة اندک فعالان در بخش جنگلداری  در مورد دوران اختلال در اجرای طرح جنگلداری تلخ تلخ است یعنی در وضعیتی که از حیث نظارتی تشخیص به ناتوانی مجری در اجرای طرح داده می شود و ابزار برخورد با مجری طرح ، عدم صدور پروانه قطع معرفی می شود و تشدید ناتوانی با آثار اختلال با نادیده گرفتن برنامه جنگلداری ظاهر