بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 14

به مفاد بند 1 ماده 19 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن توجه کنید:
1- موقع عملیات نشانه گذاری و صدور پروانه قطع و فصل قطع ازطرف وزارت منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
یعنی همان برنامه زمانی یعنی همان برنامه مکانی یعنی همان برش اجرایی یعنی رعایت امکان برداشت !
دخالت در طرح طوری تعریف نشده که هر کس صبح پا شود و اراده نماید تقاضایی را تسلیم کند و به خواسته اجابت