بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 13

آداب تعلیم ما منبعث از تعلّم ما ادامه یافت و تعلّم ضعیف ما هیچگاه از آموزه سنتی فارغ نشد و توسعه را نفهمید و درگ درستی از آن نداشت تا روند رشد یافته ای را داشته باشدو توسعه را فقط زیر ساخت جامعه نبیند و یا فقط تجسمی ازنقشه  ساختمان سازی با اجسام غیر زنده نداند، بداند و مطلع شود، حفاظت از ساختمانی زنده چون جنگل حیاتی تر