بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 12

 اینگونه مصارف که بیش از میزان رویش سالیانه بوده و فاجعه بار است، هیچگاه در منظر آحاد جامعه جدی تلقی نشده و حرف های بخش  فنی اجرایی متاسفانه حتی در نزد برخی آگاهان خلط شده و به محض اینکه از واژه بهره برداری جنگل یاد می شود ذهن ها به سمت بهره برداری های موجود درجنگل های تحت مدیریت طرح جنگلداری کشانده شده و مجموعه فعالیت های عمرانی طرح را مشتبه کرده تا کاهش و توقف بهره برداری