بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 11

به تعاریف زیر از  بندهای  12 و 13 و 14  ماده یک توجه کنید


12 – طرح جنگلداري – طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره‌برداري و عمليات‌احيايي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگل هاي مربوط بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد.


13 – مصارف روستايي – مصارف روستايي