بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 10

اگر هیزم مصرفی دامداران در جنگل  2.8 ميليون متر مكعب و چوب صنعتی مصرفی 170000  متر مكعب  (معاونت شمال سال 87 )بر آورد شده است، قطع و یقین می توان گفت در محدودة جنگل های تحت پوشش طرح جنگلداری، اولا  این حجم مصرف سنتی و محلی مطالعه و در امکان برداشت طرح ملحوظ  و از محل مستحصلات تبدیل