بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 8

خلط و خدشه افرادیکه فاقد تجربه کاری در بخش حفاظت و نظارت و یا جنگلداری بودند ، موجب شد تا موضوعی واضح مشتبه شود و به برداشت ها یا بهره برداری های محلی نیز حجمی اختصاص داده و به حجم بهره برداری در طرح های جنگلداری اضافه نموده و حجم بهره برداری ها را بیش از رویش متوسط جنگل های شمال و النهايه خارج از توان اکولوزیکی معرفی کنند.


حرف های بی اساسی که