آقای دکتر، آیا داده ها نظر شما را تایید می کنند؟

 

رییس پژوهشکده ی هواشناسی، آقای دکتر زمانیان، گفتگویی با ایلنا داشته است و در طی آن “گرماي هواي تابستان امسال را نه به دليل شرايط اقليمي که ناشي از بالا بودن مصرف بنزين و گاز” دانسته است. ایشان گفته است: “اين گرماي موضعي موجب شده برف هايي که در زمستان به زمين مي رسد آب شود و در نتيجه مثل گذشته ها ارتفاع برف زياد نباشد و دما بالا باشد و خيلي از برف ها و باران ها پيش از رسيدن به زمين تبخير شوند.”

سه سوال از آقای دکتر زمانیان دارم:

1- مکانیزمی که در بالا معرفی کرده اید بر مبنای کدام مطالعه ی علمی منتشر شده و معتبر است که نشان بدهد “مصرف بنزین و گاز” می توانند تغییرات دمایی را نه فقط به صورت نقطه ای در شهرهای بزرگ که در گستره ی خشکی های زمین توجیه کند؟ و در عین حال تنها عامل مستقل برای چنین برازشی باشد؟در اینکه جزایر گرمایی در شهرها تشکیل می شود تردیدی نیست اما آنچه امروز با آن مواجه هستیم بزرگ تر و وسیع تر از یک رابطه ی ساده به نظر می رسد.

2- آیا داده ها فرضیه ی شما را تایید می کند؟ به عبارت دیگر آیا افزایش دما در هر جایی که بنزین و گاز بیشتری مصرف شده بالاتر بوده است؟ اگر اینطور است پس چرا بخشی هایی از نواحی با ارتفاع بالا، مثلا قطبی، در حال تجربه ی بیشترین میزان افزایش دما هستند. نقشه ی زیر باید برای آقای دکتر بسیار شناخته شده باشد که تغییرات دمایی را نشان می دهد و همانطور که می بینید مناطقی در نقشه که رنگ های قرمزتری دارند و افزایش دمای بالاتری را تجربه می کنند، بعضا نقاطی هستند که خالی از سکنه اند. پس چه کسی با مصرف بنزین و گاز در این مناطق باعث افزایش دما می شود؟

 

 

تغییرات دمایی

 

 

3- و اما سوال سوم.  حالا اگر ما فرضیه ی آقای دکتر زمانیان را در این رابطه پذیرفتیم، شاید بد نباشد که ایشان توضیح بدهند که پدیده هایی مانند کاهش حجم یخ های قطبی، تغییر الگوهایی مهاجرتی حیوانات، شیفت رویشگاه های گیاهی، تغییرات الگوهایی بارش (هم افزایش و هم کاهش) از نظر ایشان چطور توجیه می شود؟ آیا افزایش مصرف انرژی توسط اسکیموها باعث کاهش حجم یخ های قطبی شده است؟