آتش و اقلیم

 

امروز روی سبزپرس خبرهایی را از آتش سوزی در برخی جنگل های کشور می خواندم. همزمان مطلبی را دیدم اینجا که از توجه دانشمندان به نقش آتش سوزی های گسترده در چرخه ی کربن و تغییر اقلیم خبر داده است. یکی از مهم ترین مسائل توانایی در پیش بینی زمان آتش سوزی های پیش رو است که علاوه بر ابزارهای موجود نیازمند سرمایه گذاری جدیدی برای تقویت توان تخمین آن است. از سوی دیگر خود بروز آتش سوزی هم بر شرایط اقلیمی موثرخواهد بود. 

علاوه بر این حوزه آتش سوزی ها می تواند نقش قابل توجهی را بر تنوع زیستی، امنیت انسانی، فقر کیفیت زندگی بر جای بگذارد. در واقع به نظر می رسد بین تغییر اقلیم و آتش سوزی های گسترده یک تعامل به صورت بازخوردهای مثبت منفی وجود دارد به این صورت که مثلا افزایش تغییرات در شرایط اقلیمی باعث افزایش آتش سوزی و افزایش آتش سوزی باعث افزایش تغییرات از یک سو و از سوی دیگر کاهش توان مقابله جوامع انسانی با تغییرات و آتش سوزی ها می شود.