(11)90- جنگل و هیأت وزیران

در
تبصره ذیل ماده 148 قانون برنامه پنجم توسعه(اصلاح الگوی بهره برداری از جنگل ها،
مراتع و آب و خاک کشور) آمده است:

بهره
برداری از جنگل ها فقط در چارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است …

با
توجه به این که این قانون از سال جاری در دست اجراست، بدیهی است که بهره برداران
یا مجریان طرح ها باید منتظر مصوبه هیأت محترم وزیران بمانند.

امید
است زیاد منتظر نمانده وتکلیفشان به خیر و خوشی روشن شود.