(10)90- استاد و مشارکت

استاد در نشست مدیریتی- کارشناسی تأکید مؤکد داشتند که در تهیه و اجرای طرح های منابع طبیعی مشارکت مردم محلی یادتان نرود! ساعتی بعد هنگام جمع بندی مباحث فرا رسید. با توجه به تجربه های قبلی و به قصد مشارکت به جمع تدوین کنندگان قطع نامه پیوستم. استاد این بار مشارکت بر نمی تافت و بر نظر خود ابرام می کرد.

در این فکر بودم استاد که شاگردان خود را هم قابل نمی داند چگونه می خواهد چوپان های روستای مرا در تهیه و اجرای طرح مشارکت دهد.

ظریفی گفت حرجی نیست. در این زمینه همه ما یک پا استاد هستیم!

...