(09)90- جنگل و اشتغال

چند
نظر ارسالی به این وب گاه کمک به اشتغال بوده است. متأسفم که در این مورد کار
چندانی از من بر نمی آید.

اما
با توجه به سابقه کار در جنگل های شمال ایران، بر این باور هستم که برای فارغ
التحصیلان علوم جنگل امکان تأمین پانصد فرصت شغلی وجود دارد
بدون آن که به سیاهه
کارکنان دولتی بیفزاید.

کلیات
این پیشنهاد به شرح زیر است:

– در
حال حاضر یک میلیون هکتار از جنگل های شمال ایران تحت پوشش طرح های جنگلداری قرار
دارد.

این
طرح ها به حدود پانصد سری تقسیم بندی شده است.


توقف اجرای این طرح ها هنوز به تصویب نرسیده و با توجه به شرایط موجود، احتمال تصویب
آن در آینده نزدیک نیز متصور نیست.

– در
حال حاضر به علت بازنشسته شدن سالیانه کارشناسان جنگل در دهه اخیر و عدم جایگزینی
نیروهای جدید، نظارت بر این طرح ها کم رنگ تر و با فشار مضاعف بر نیروهای
باقیمانده انجام می شود.


نظارت بر اجرای طرح ها ی جنگلداری در چارچوب نظارت کارگاهی قابل تعریف بوده و به
همین دلیل قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است.


درآمد سالیانه مجموع طرح های جنگلداری شمال کشور در این سال ها حدود هشتاد تا یک
صد میلیارد تومان
است. اگر پنج در صد این درآمد به نظارت اختصاص یابد رقمی حدود
چهار تا پنج میلیارد تومان را شامل می شود. این رقم را در بیلان طرح می توان منظور
کرد و تا آن هنگام با کسب مجوز لازم می توان از بهره مالکانه پرداختی آن را تأمین
کرد.

– با
اجرای این پیشنهاد دست کم پانصد فارغ التحصیل، در رشته تخصصی خود مشغول به کار
خواهند شد.

این
پیشنهاد را از همین جا به اطلاع مسئولان محترم ذیربط رسانده و در صورت موافقت آنان
با کلیات فوق، جزئیات کامل آن ارائه خواهد شد.