(08)90- زاگرس و کفن و دفن

وقتی
خیلی از ما ایرانی ها در زمینه پایش سلامتی خود اقدام نمی کنیم چگونه می شود از
عدم پایش سلامتی جنگل ها انتقاد کرد.

مدتی
بود که صحبت از خشک شدن بلوط های زاگرس بود اما اینک از مرگ این جنگل ها خبر می
آورند.

در مقایسه
فوق، پرسش این است که: ما که در کفن و دفن مردگان و برگزاری مراسم ید طولایی داریم
چرا همین را هم از جنگل های زاگرس دریغ کرده ایم!؟