یک پاراگراف کلیدی از یک سخنرانی و دو میلیارد تن انتشار

 

به گزارش سبزپرس محمد رضا تابش رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پانزدهمین مجمع عمومی بین المجالس آسیا و اقیانوسیه با عنوان توسعه و محیط زیست (تغییرات اقلیمی و گردشگری) به ایراد سخنرانی پرداخته است که به نظرم یک پاراگراف از آن می تواند برای مخاطبان این پایگاه بسیار خواندنی باشد:

Tabeshدر حوزه اجرای برنامه عمل کشوری در زمینه تغییرات آب وهوایی، جمهوری اسلامی ایران گزارش ملی اول را در سال 2003 به سازمان ملل متحد تسلیم کرده و گزارش ملی دوم خود را در سال جاری2011 آماده و ارسال خواهد کرد. همچنین آیین نامه ملی اجرای کنوانسیون تغییرات آب وهوا و پروتکل کیوتو در سال 2009 به تصویب دولت رسیده است. بر اساس گزارش ملی ایران میزان انتشار گازهای گلخانه ای در سال 2000، 491 میلیون تن بوده و پیش بینی می شود که تا سال 2025 و در صورت عدم اجرای صحیح برنامه عمل متاسفانه به 1.9 میلیارد تن افزایش یابد و در صورتیکه بتوانیم با افزایش توان ملی، بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته و کمکهای بین المللی و سرمایه گذاری ملی، برنامه عمل ملی را بطور جامع اجرایی کنیم میزان انتشار گازهای گلخانه ای با رشدی منطقی به 700 میلیون می رسد.

 

EN: Mohammad Reza Tabesh, one of Iranian PMs has announced that if the current trend is followed (business as usual) Iran’s GHG emissions will hit 1.9 billion tons by 2025. Using more sophisticated technologies, international collaborations and an action plan can reduce this number to 700 million tons.