پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

 

خبر برگزاری پنجمین کنگره ی بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام را اینجا دیدم. آدرس سایت کنگره اینجا است. محورهایش را هم که چندتایی مرتبط با تغییرات اقلیمی است اینجا درج می کنم. دو مورد خاص را برجسته کرده ام. با توجه به اینکه کنگره سال آینده است به نظرم باید زمان کافی برای دوستان علاقمند برای آماده کردن مقاله وجود داشته باشد.

زمان: ۲۷-۲۶-۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

محورهای کنگره :

1- نقش تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین در بروز چالش های اجتماعی – اقتصادی

2- تحولات سیاسی- اجتماعی کشورهای اسلامی و چالش های پیش رو.

3- نقش پدیده ها و کارکردهای جغرافیایی در تعاملات منطقه ای و بین المللی.

4-پدیده جهانی شدن و تاثیر آن در کشورهای جهان اسلامی

5- نقش تفاهم ها و پیمان های منطقه ای در تعاملات کشورهای  مسلمان.

6- مخاطرات محیطی و پدیده های اتمسفریک

7- پدیده های هیدرولوژیکی، سیل و سونامی

8- ناپایداری های ژئومورفولوژیکی و زمین لرزه ها

9- تغییر الگوهای کشت متناسب با تغییرات اقلیمی
 

(جزئیات محورها و محورهای موضوعی دیگر به زودی اعلام می گردد).

محور ویژه کنگره:

1- دریاچه ارومیه: مخاطرات و تهدیدها

2- نقش مناطق آزاد شمالغرب کشور ایران در همگرایی کشورهای همسایه