نقشه گستره خشکسالی تا پایان خرداد ماه 1390

 برای دریافت گزارش و تحلیل نقشه اینجا را کلیک کنید.

تحلیلی مجمل بر روی نقشه خشکسالی این ماه را اینجا بخوانید.