مردي كه روي رودخانه تيمز لندن راه رفت!

                                 


جوان 28 ساله انگليسي توانست عمليات راه رفتن روي آب رودخانه تيمز را در برابر چشم رسانه‌ها انجام دهد.
ديلي ميل نوشت: ديناموي شعبده باز كه نام اصلي‌اش استيو فراين است در منطقه برادفورد متولد شده و بعنوان يك شعبده باز جوياي نام با راه رفتن روي رودخانه تيمز و در برابر ساختمان پارلمان انگليس در لندن، چشم تماشاگران را به خود خيره ساخت.
شيرين كاريهاي اين جوان جلب توجه كرده و بسياري را روي پل وستمينستر، نزديك پارلمان ميخ كوب ساخت. صحنه‌هاي اين عمليات در تلويزيون تحت عنوان جادوگري‌هاي ناممكن پخش شد. برخي از افراد معروف شهادت داده‌اند كه حركات دينامو محير العقول است.