ف ی ل ت ر ی ن گ ب ل ا گ ر

از امروز بلاگر که میزبان شمار زیادی از وبلاگ نویسان در سراسر جهان و از جمله در ایران است، بدون شعبده بازی دیده میشود.

شعبده بازی اینک، نه برای بازدید، بلکه برای به روز رسانی مورد نیاز است.